Search
Return to the BPAS home page
Call 03457 304030 for abortion advice
Request a call back
Use our Pregnancy Calculator to see your treatment options
Find a BPAS Abortion Clinic
NHS Abortions at BPAS

 

Polish

Download Information

Download FAQ

Informacja

Obecnie strona internetowa bpas jest osi¹galna wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Je¿eli chcia³abyœ teraz z kimœ porozmawiaæ, mo¿esz siê z nami skontaktowaæ pod numerem: 03457 30 40 30.
Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa proszone s¹ o wybranie numeru:
+44 1789 508 211.

O organizacji bpas

bpas jest zarejestrowan¹ w 1968 roku, nie nastawion¹ na zyski organizacj¹
o charakterze charytatywnym. Celem jej dzia³ania jest zapewnianie bezpiecznych i legalnych us³ug aborcyjnych.

Obecnie bpas przeprowadza aborcje u ponad 55.000 kobiet rocznie – w tym oko³o 4.000 z nich przybywa zza granicy.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to trudny dla kobiety czas i mo¿esz obawiaæ siê podró¿owania do innego kraju. Pragniemy Ciê zapewniæ, ¿e bpas do³o¿y wszelkich starañ, aby ta wizyta by³a dla Ciebie jak najmniejszym obci¹¿eniem.

Dokonywanie rezerwacji terminu wizyty w bpas z zagranicy jest proste
i ca³kowicie poufne.

Jak siê z nami skontaktowaæ

Je¿eli chcia³abyœ przedyskutowaæ opcje zwi¹zane z zabiegiem przerwania ci¹¿y mo¿esz, bez dodatkowych kosztów, porozumieæ siê z nami w swoim w³asnym jêzyku. Aby skorzystaæ z tej us³ugi, prosimy o zatelefonowanie do bpas pod numer: 03457 30 40 30.
Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa proszone s¹ o wybranie numeru:
+44 1789 508 211.

Je¿eli angielski nie jest Twoim pierwszym jêzykiem i uwa¿asz, ¿e mo¿esz potrzebowaæ pomocy podczas swojej wizyty, prosimy pamiêtaæ o powiadomieniu o tym operatora bpas. Pozwoli nam to na poczynienie stosownych ustaleñ w celu zapewnienia t³umacza.

Rezerwowanie terminu wizyty w bpas

Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa
proszone s¹ o wybranie numeru:
+44 1789 508 211

Linie telefoniczne s¹ czynne w godzinach:
(czasu brytyjskiego)

8.00 – 21.00 od poniedzia³ku do pi¹tku
8.30 – 18.00 w soboty
9.30 – 14.30 w niedziele

Mo¿na tak¿e wys³aæ do nas email pod adres: info@bpas.org.

Na ¿yczenie, i je¿eli jest wystarczaj¹co du¿o czasu na otrzymanie listu, szczegó³y wizyty mog¹ zostaæ potwierdzone na piœmie. Pragniemy jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e bpas wysy³a swoje listy w kopertach nie wskazuj¹cych nadawcy.

Operator ustali z Tob¹ gdzie i kiedy chcia³abyœ przybyæ na konsultacjê
i zabieg. Nie ma listy oczekuj¹cych i w wielu oœrodkach istnieje mo¿liwoœæ umówienia siê w godzinach rannych, wieczornych lub w czasie weekendu.

Oœrodki bpas s¹ usytuowane w Anglii i w Walii i mo¿esz zadecydowaæ, do którego z nich chcia³abyœ siê udaæ. Kliknij tutaj, aby zapoznaæ siê
z lokalizacjami.

bpas udzieli Ci tak¿e praktycznych informacji na temat dojazdu do klinik oraz miejsc noclegowych. Elastyczny system zapisów w bpas u³atwi pogodzenie terminu wizyty z Twoim planem zajêæ.

bpas – opiekuñczo, poufnie, bezpiecznie, profesjonalnie

Najczęściej zadawane pytania

Aborcja

Co dzieje się podczas konsultacji?

 • Podczas konsultacji z pacjentką rozmawia doradca oraz lekarz lub pielęgniarka. Konsultacja zwykle trwa do dwóch godzin.
 • Wykonywany jest test ciążowy z moczu oraz USG w celu potwierdzenia ciąży i określenia stopnia jej zaawansowania. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja co do metody aborcji. Podczas badania ultrasonograficznego pacjentce nie są pokazywane zdjęcia. Może być także pobrana próbka krwi do analizy.

Na czym polega zabieg?

 • Wybór metody zależy od stopnia zaawansowania ciąży. Zazwyczaj pacjentki mogą wybrać metodę najbardziej im odpowiadającą.
 • Poszczególne metody opisujemy poniżej.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Metoda farmakologiczna (medyczna)

Metoda próżniowa ręczna

Rozszerzenie szyjki macicy i wyłyżeczkowanie

Metoda próżniowa 

Aborcja farmakologiczna (medyczna)

Do 9. tygodnia

 • Metoda ta polega na podaniu dwóch środków, w odstępie 6-8 godzin lub 1-3 dni. Pozostanie na noc w klinice nie jest w takim przypadku konieczne.
 • Podczas pierwszej wizyty pacjentce podawana jest doustnie pierwsza tabletka. Jest to środek o nazwie mifepriston. Mifepriston blokuje działanie progesteronu na macicę. Powoduje to zahamowanie rozwoju ciąży i złuszczanie się wyściółki macicy.  Pomiędzy wizytami mogą występować działania uboczne, jak lekkie krwawienie, nudności i wymioty.
 • Podczas drugiej wizyty tabletki zawierające prostaglandynę (mizoprostol) wprowadzane są do pochwy, w okolice szyjki macicy. Środek ten wywołuje skurcze macicy i krwawienie. Mizoprostol podawany jest zazwyczaj przy pomocy tamponu. Kobiety, które na co dzień używają tamponów, mogą same włożyć tabletki do pochwy.
 • Większość kobiet może po włożeniu tabletek udać się do domu, z zaleceniami odnośnie do dalszego postępowania. Poronienie na ogół występuje w ciągu 4-6 godzin.
 • Krwawienie z pochwy nie oznacza jeszcze, że nastąpiło całkowite poronienie. Konieczna może być dodatkowa wizyta u lekarza lub kontrola telefoniczna dla sprawdzenia, czy środki były skuteczne.

Od 9 do 23 tygodni i 5 dni

 • Podawane są dwa środki w odstępie 24-28 godzin. Konieczne może być pozostanie na noc w klinice.
 • Podczas pierwszej wizyty pacjentka przyjmuje doustnie jedną tabletkę (mifepriston).
 • W przypadku ciąży powyżej 22 tygodni konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu. Do macicy wprowadzana jest igła i do serca płodu wstrzykiwany jest środek zatrzymujący pracę serca. Zabieg ten może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub pod lekką narkozą.
 • Podczas drugiej wizyty pacjentka przyjmowana jest na oddział leczniczy. Do pochwy, w okolice szyjki macicy, wkładane są tabletki mizoprostolu. Środek ten wywołuje skurcze macicy oraz krwawienie. U pacjentki mogą występować nudności, wymioty lub biegunka. Pacjentka trzymuje środki przeciwbólowe oraz, w razie potrzeby, także leki łagodzące inne objawy towarzyszące poronieniu.
 • Co 3 godziny podawane są dopochwowo lub doustnie 2 tabletki mizoprostolu do czasu wystąpienia poronienia. Poronienie na ogół występuje w ciągu 6-8 godzin od podania mizoprostolu, ale w niektórych przypadkach konieczne może być pozostanie na noc w klinice.

Aborcja chirurgiczna

Metoda próżniowa ręczna

 • Ten rodzaj aborcji może być przeprowadzany na sali operacyjnej lub w pokoju zabiegowym.
 • Pacjentce podany zostaje doustny środek przeciwbólowy (zazwyczaj ibuprofen), a w szyjkę macicy wstrzyknięty zostaje środek znieczulający. W razie potrzeby pacjentce podaje się także Entonox (mieszankę podtlenku azotu z tlenem, tzw. gas and air).
 • Szyjka jest delikatnie rozszerzana przy pomocy cienkich, metalowych rozszerzaczy, a następnie macica jest opróżniana przy pomocy ręcznej lub elektrycznej pompki, przypominającej dużą strzykawkę
 • Cały zabieg zwykle trwa 10-15 minut, a odpoczynek po zabiegu około 30-45 minut.
 • Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne.

Metoda próżniowa

 • Ten zabieg wykonuje się na sali operacyjnej.
 • Do żyły w ręce wstrzykuje się krótko działający środek znieczulający.
 • Szyjka jest delikatnie rozszerzana przy pomocy cienkich, metalowych rozszerzaczy, a następnie macica jest opróżniana przy pomocy ręcznej lub elektrycznej pompki, przypominającej dużą strzykawkę
 • Cały zabieg zwykle trwa 10-15 minut, a odpoczynek po zabiegu około 1-2 godzin.
 • Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne.

Rozszerzenie szyjki macicy i wyłyżeczkowanie (D&E)

 • Przed zabiegiem konieczne jest przygotowanie szyjki macicy. Pacjentce podaje się mizoprostol w celu zmiękczenia szyjki. Do szyjki wprowadza się rozszerzacze.
 • W przypadku ciąży powyżej 22 tygodni konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w dzień poprzedzający aborcję. Do macicy wprowadzana jest igła i do serca płodu wstrzykiwany jest środek zatrzymujący pracę serca. Zabieg ten może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub pod lekką narkozą. Pacjentka może wrócić do domu i zgłosić się do kliniki następnego dnia celem usunięcia zawartości macicy.
 • Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie wykonuje się na sali operacyjnej pod lekką narkozą.
 • Zawartość macicy usuwana jest kleszczami. Resztki tkanki ciążowej usuwa się metodą próżniową.
 • Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne. W większości przypadków kobiety opuszczają klinikę w ciągu 6 godzin.

Czy z aborcją wiąże się jakieś ryzyko?

 • Aborcja, zwłaszcza na początku ciąży, jest bezpieczna. Z każdym zabiegiem wiąże się jednak pewne ryzyko. Nie potwierdzono jak dotąd powiązania między aborcją a ciążą pozamaciczną lub niepłodnością w skali długofalowej.

Czy istnieje ryzyko infekcji?

 • Infekcja stanowi jedno z najczęstszych powikłań po aborcji. Wszystkim pacjentkom podaje się antybiotyki w celu ograniczenia tego ryzyka do minimum. Przez dwa tygodnie po zabiegu należy powstrzymywać się od współżycia i zamiast tamponów używać podpasek. Przez kilka dni po zabiegu mogą występować krwawienia.

                                                                                            

Jak się będę czuła po zabiegu?

 • Każda kobieta ma inne odczucia po aborcji i każda radzi sobie z nimi w inny sposób.  Często pomaga obecność drugiej osoby po zabiegu. Niektóre pacjentki idą na urlop, inne zaś wracają do pracy następnego dnia -obie te reakcje są najzupełniej normalne.
 • Po zabiegu u niektórych kobiet mogą występować huśtawki hormonalne, powodujące wahania nastroju i nadmierną drażliwość.
 • Niektóre kobiety mają uczucie straty, nawet jeżeli są przekonane co do słuszności swojej decyzji. Inne mogą odczuwać ulgę.

Czy będzie mi potrzebna pomoc psychologa?

 • Każda kobieta jest inna i reakcje po zabiegu są trudne do przewidzenia. Bpas oferuje poradnictwo po aborcji, niezależnie od czasu, jaki minął od zabiegu.