Text Only Version A | A | A

Polski

Informacja

Informacje na temat możliwości leczenia.

Obecnie strona internetowa BPAS jest osi¹galna wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Je¿eli chcia³abyœ teraz z kimœ porozmawiaæ, mo¿esz siê z nami skontaktowaæ pod numerem: 03457 30 40 30. 
Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa proszone s¹ o wybranie numeru:+44 1789 508 211.

O organizacji BPAS

BPAS jest zarejestrowan¹ w 1968 roku, nie nastawion¹ na zyski organizacj¹ 
o charakterze charytatywnym. Celem jej dzia³ania jest zapewnianie bezpiecznych i legalnych us³ug aborcyjnych.

Obecnie BPAS przeprowadza aborcje u ponad 55.000 kobiet rocznie – w tym oko³o 4.000 z nich przybywa zza granicy.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to trudny dla kobiety czas i mo¿esz obawiaæ siê podró¿owania do innego kraju. Pragniemy Ciê zapewniæ, ¿e BPAS do³o¿y wszelkich starañ, aby ta wizyta by³a dla Ciebie jak najmniejszym obci¹¿eniem.

Dokonywanie rezerwacji terminu wizyty w BPAS z zagranicy jest proste 
i ca³kowicie poufne.

Jak siê z nami skontaktowaæ

Je¿eli chcia³abyœ przedyskutowaæ opcje zwi¹zane z zabiegiem przerwania ci¹¿y mo¿esz, bez dodatkowych kosztów, porozumieæ siê z nami w swoim w³asnym jêzyku. Aby skorzystaæ z tej us³ugi, prosimy o zatelefonowanie do bpas pod numer: 03457 30 40 30. 
Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa proszone s¹ o wybranie numeru: +44 1789 508 211.

Je¿eli angielski nie jest Twoim pierwszym jêzykiem i uwa¿asz, ¿e mo¿esz potrzebowaæ pomocy podczas swojej wizyty, prosimy pamiêtaæ o powiadomieniu o tym operatora BPAS. Pozwoli nam to na poczynienie stosownych ustaleñ w celu zapewnienia t³umacza.

Rezerwowanie terminu wizyty w BPAS

Osoby telefonuj¹ce z poza terytorium Zjednoczonego Królestwa 
proszone s¹ o wybranie numeru: +44 1789 508 211

Linie telefoniczne s¹ czynne w godzinach: 
(czasu brytyjskiego)

  • 8.00 – 21.00 od poniedzia³ku do pi¹tku 
  • 8.30 – 18.00 w soboty 
  • 9.30 – 14.30 w niedziele

Mo¿na tak¿e wys³aæ do nas email pod adres: info@bpas.org.

Na ¿yczenie, i je¿eli jest wystarczaj¹co du¿o czasu na otrzymanie listu, szczegó³y wizyty mog¹ zostaæ potwierdzone na piœmie. Pragniemy jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e BPAS wysy³a swoje listy w kopertach nie wskazuj¹cych nadawcy.

Operator ustali z Tob¹ gdzie i kiedy chcia³abyœ przybyæ na konsultacjê 
i zabieg. Nie ma listy oczekuj¹cych i w wielu oœrodkach istnieje mo¿liwoœæ umówienia siê w godzinach rannych, wieczornych lub w czasie weekendu.

Oœrodki BPAS s¹ usytuowane w Anglii i w Walii i mo¿esz zadecydowaæ, do którego z nich chcia³abyœ siê udaæ. Kliknij tutaj, aby zapoznaæ siê 
z lokalizacjami.

BPAS udzieli Ci tak¿e praktycznych informacji na temat dojazdu do klinik oraz miejsc noclegowych. Elastyczny system zapisów w BPAS u³atwi pogodzenie terminu wizyty z Twoim planem zajêæ.

BPAS – opiekuñczo, poufnie, bezpiecznie, profesjonalnie.